Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Filtr
 • Apel Komendanta Głównego Policji

  TROSKA O LUDZKIE ŻYCIE - NAJWAŻNIEJSZE Z ZADAŃ

  Szanowni Państwo,
  W dniu 30 maja 2012 roku w Płocku odbyła się Pierwsza Krajowa Debata „Pieszy - niechroniony uczestnik ruchu drogowego". Intencją organizatorów spotkania było wzbogacenie publicznej debaty o głos ekspertów, reprezentujących środowiska naukowe, właściwe gremia parlamentarne, administrację publiczną, w tym zarządców dróg, organizacje pozarządowe działające na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz Policję. Otwarta formuła dyskusji zapewniła możliwość wyrażenia opinii każdemu zainteresowanemu. Inicjatorzy - Prezydent Miasta Płocka, Stowarzyszenie „Koalicja na rzecz Pieszych" oraz mazowiecka Policja - przygotowali wnioski i refleksje zmierzające do rzeczywistej poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu.

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Dnia 6 lipca 2012 roku (piątek) o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica. Tematem posiedzenia będzie m. in. rozpatrzenie skargi na bezczynność Wójta Gminy Winnica.

 • Kosi kosi łapki, nie-bezpieczne żniwa

  krusRolnicy pracują na coraz to nowocześniejszych sprzętach rolniczych, jednak bez względu na ich technikę i nowoczesność, co roku dochodzi do makabrycznych wypadków z ich udziałem. Nie zawsze są one śmiertelne, ale bardzo często kończą się kalectwem lub rozległymi ranami.

   

  Rolników gubi pośpiech i przekonanie, że nic się im nie zdarzy.

  W ubiegłym roku na terenie województwa mazowieckiego wypadkom podczas prac polowych z maszynami, polowych prac ręcznych i podczas transportu płodów rolnych uległo 367 osób w tym 83 kobiety i 284 mężczyzn.

  Najwięcej wypadków śmiertelnych i ciężkich w czasie żniw i nie tylko ma miejsce w wyniku nieprawidłowego przewożenia osób i niezgodnej z zasadami bezpiecznej pracy obsługi maszyn rolniczych.

 • XIX Sesja Rady Gminy

  Dnia 28 czerwca 2012 roku (czwartek) o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbyła się XIX zwyczajna Sesja Rady Gminy.
  Do odsłuchania nagranie z tego spotkania > pobierz

 • Komunikat MSW z dnia 27.06.2012 r.

  W związku z ujawnieniem przez Straż Graniczną pakunku zawierającego niewielką ilość materiałów wybuchowych i analizie przeprowadzonej przez ABW odbyło się dzisiaj posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu wzięli udział premier, ministrowie oraz komendanci służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

  Z uwagi na zaistniałą sytuacją nie istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub miejsc w Polsce, jednak biorąc pod uwagę fakt, że jest to pierwszy tego typu istotny sygnał podczas EURO 2012 o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, po posiedzeniu RZZK zdecydowano o wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego w czterostopniowej skali od pierwszego do czwartego. Pierwszy stopień alarmowy wprowadzony został po to, by wszystkie szczeble administracji państwowej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo były w najwyższej gotowości. Decyzja ta ma zatem charakter prewencyjny.

  W sprawie ujawnienia pakunku Prokuratura Apelacyjna w Lublinie wszczęła śledztwo i powierzyła je w całości Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

  Posiedzenie RZZK miało charakter niejawny.

 • OGŁOSZENIE

  20120626-logoKL

  20120626-logoUE  Projekt systemowy „Nasza aktywność w drodze do sukcesu"
  realizowany w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską
  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
   

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy realizator projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poszukuje do pracy na umowę zlecenie w okresie lipiec-grudzień 2012 rok koordynatora projektu.

 • Rusza pilotażowy program dla osób niepełnosprawnych!

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy informuje, że rusza pilotażowy program „Aktywny Samorząd". Adresatami tego programu są osoby niepełnosprawne. Istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe w różnych obszarach. Program będzie realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku ul. 3 Maja 20. Wnioski o wsparcie w ramach tego programu będą przyjmowane od 01 września 2012 do 30 września 2012.

  Osoby zainteresowane tym programem proszone są o kontakt z Panią Beatą Sekutowicz oraz Beatą Strzelczyk (pokój nr 7 parter ) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.

  Więcej informacji o programie w załączniku > pobierz

 • XIX Sesja Rady Gminy

  Dnia 28 czerwca 2012 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się XIX zwyczajna Sesja Rady Gminy.

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
  4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.
  5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok:
   a. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Winnica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r.,
   b. przedstawienie uchwały Nr 1/2012 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica z dnia 12 czerwca 2012 roku o opinii wykonania budżetu Gminy Winnica za 2011 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Winnica,
   c. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica,
   d. dyskusja,
   e. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok,
   f. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Winnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia warunków przystąpienia Gminy Winnica do związku międzygminnego „Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego".
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Winnica na lata 2012-2027.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Winnica.
  10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
  11. Wolne wnioski i zapytania.
  12. Przyjęcie protokółu z XVIII Sesji Rady Gminy.
  13. Zamknięcie obrad.

  Przewodniczący Rady Gminy Winnica
  mgr inż. Wiktor Nałęcz

 • Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich

  Od 16 kwietnia 2012 roku pod numerem telefonu 800 676 676 działa dostępna dla wszystkich infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich. Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych i telefonów komórkowych należących do sieci: Oragne, Play, Plus, T-Mobile.
  Łącząc się z Infolinią Obywatelską można uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach Rzecznika Praw Obywatelskich. Tą drogą można również dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym. Pracownicy Infolinii będą starali się udzielić niezbędnych informacji bądź pomóc skierować sprawę do innej, najbardziej właściwej instytucji. Telefon obsługują doświadczeni prawnicy - pracownicy Wydziału Przyjęć Interesantów Biura RPO.
  Poniedziałek: godz. 10.00 - 18.00
  Wtorek - Piątek: godz. 8.00 - 16.00

 • Posiedzenie komisji

  Dnia 18 czerwca 2012 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Finansowej, Gospodarczej i Socjalnej Rady Gminy Winnica.
  Do odsłuchania nagranie z tego spotkania > pobierz

 • Bezpieczne środowisko - zdrowe dzieci

  tasiemiec-bablowiec20120616W nawiązaniu do obowiązującej od 1 stycznia 2012 roku nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach istotne jest przede wszystkim sprzątanie po swoim pupilu oraz dopilnowanie by teren wokół naszych miejsc zamieszkania, a w szczególności teren na którym bawią się dzieci nie był miejscem ubikacji naszego pupila.

  Apeluję do właścicieli psów i kotów by zadbali o swoich „braci mniejszych" – systematyczne, profilaktyczne odrobaczanie.

  Stan sanitarny terenów wokół naszych siedzib w tym terenów rekreacyjnych i wypoczynku ma ogromny wpływ na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich mieszkańców , w tym szczególnie najmłodszego pokolenia. Życie społeczności ludzkiej , obojętnie jakiej można porównać do życia pojedynczego człowieka i jego zachowań kiedy w pewnym momencie jego układy samoregulujące blokują wszystkie inne i w konsekwencji człowiek zastanawia się , czy wszystko wykonał, co do niego należało. W tym, czy wypełniliśmy wszystko , co leży w naszych możliwościach dla stworzenia bezpieczeństwa najmłodszych, a więc najbardziej bezbronnych i z racji dziecięcych odruchów poznania otoczenia , najbardziej narażonych na wszystko co ujemnie oddziaływuje na ich organizmy. I właśnie tereny ich zabaw są dla nich tymi szczególnymi miejscami zagrożeń.

 • Komisja Rewizyjna

  12 czerwca br. (wtorek) zakończyło się dwudniowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica.

  Zapraszamy do odsłuchania nagrań z tego spotkania.

  Część 1 > pobierz
  Część 2 > pobierz
  Część 3 > pobierz
  Część 4 > pobierz
  Część 5 > pobierz

 • Wydawanie artykułów żywnościowych

  Informujemy, że w dniu 18.06.2012 (poniedziałek) w godz. od 13.00 do 15.00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy będzie wydawał artykuły żywnościowe w ramach realizowanego programu żywnościowego PEAD (budynek Publicznego Gimnazjum w Winnicy).

  Prosimy o przestrzeganie terminu wydawania żywności.

 • Sprzedaż lokalu mieszkalnego

   OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WINNICA
  O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

  Wójt Gminy Winnica zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 21 maja 2012r. o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4a usytuowanego w budynku wielorodzinnym w miejscowości Winnica przy ulicy Szkolnej 2 gm. Winnica, znajdującego się na nieruchomości oznaczonej numerami ewidencyjnymi 154/1,154/2,154/3 i 155/1 o łącznej powierzchni 2.508m². 

 • Spotkanie w sprawie kolektorów

  Firma SUNMAX Sp z o. o. zaprasza mieszkańców Gminy Winnica i okolic na spotkanie w sprawie możliwości zakupu i montażu kolektorów taniej do 70% w ramach „Programu Solarnego do -70% na zakup i montaż kolektorów słonecznych" realizowanego przez firmę SUNMAX Sp z o.o.

  Spotkanie odbędzie się dnia 15.06.2012 (Piątek) o godzinie 18:00 w budynku Urzędu Gminy ul. Pułtuska 25.

  Na spotkaniu zapoznają się Państwo między innymi: ze szczegółowymi informacjami na temat dopłat do 70%, korzyściami płynącymi z zastosowania urządzeń solarnych, oferowanymi rodzajami zestawów oraz przybliżonymi kosztami ich zakupów.

  Wszystkich, którzy nie mogą przybyć na spotkanie zapraszamy do kontaktu z biurem w celu umówienia się na bezpłatną wycenę u Państwa w domu.

  20120608-sunmax

 • Poparcie dla projektu

  28 maja 2012 r. zawiązał się Komitet Inicjatywy Ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jest to wspólne przedsięwzięcie Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Miast Polskich, w którym ujęte są propozycje zwiększenia udziału samorządów w podatku PIT oraz dodana subwencja ekologiczna.

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, jest konieczność zebrania 1000 podpisów obywateli popierających projekt.

  W związku z licznymi głosami poparcia okazywanymi przez Państwa zapraszamy do wpisywania się na listę osób popierających projekt, która znajduje się w sekretariacie Urzędu Gminy Lista dostępna będzie do dnia 14 czerwca br.

  Projekt proponowanych zmian w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego > pobierz

 • Posiedzenie Komisji Finansowej, Gospodarczej i Socjalnej

  Dnia 18 czerwca 2012 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy w Winnicy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Finansowej, Gospodarczej i Socjalnej Rady Gminy Winnica. Tematem posiedzenia będzie m.in. zaopiniowanie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok.

 • Zmiana przyjęć Radcy Prawnego w Urzędzie Gminy

  Uprzejmie informujemy, że od przyszłego tygodnia Radca Prawny udziela bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców w każdy czwartek od godz. 900 do 1100, a nie tak jak było to do tej pory, tj. w poniedziałek.

 • Świt - plener - czerwiec

  20120604swit

 • Wyróżnienie dla Wójta

  20120602-01W dniu 31 maja 2012r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym "Kopernika" odbyła się gala Plebiscytu "Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu", której celem było wyróżnienie oraz wręczenie nagród wszystkim laureatom. Jak już wcześniej informowaliśmy Wójt Gminy Winnica otrzymał wyróżnienie w kategorii Najlepszy Wójt Na Mazowszu Roku 2011. Organizatorem Plebiscytu była Warszawska Grupa Doradców PR pod patronatem Związku Miast Polskich i Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Plebiscyt był częścią projektu "Akademia Urzędnika Samorządowego", którego głównym celem było wspieranie działań na rzecz poprawy komunikacji na linii urzędy miast i gmin - media lokalne. Wyboru laureatów dokonali dziennikarze lokalni i obywatelscy.

  Lista laureatów - http://www.wgd-pr.pl/informacje-prasowe/294-lista-laureatow-plebiscytu-urzd-przyjazny-mediom-i-spoeczestwu

  Relacja z wręczania nagród - http://www.wgd-pr.pl/informacje-prasowe

  20120602-0320120602-02

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica