Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020

Wójt Gminy Winnica przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Stypendia szkolne przyznawane są dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Winnica znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia:

- której miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 528,00 zł,
w przypadku osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł.

(Art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. 2018. 1508 ze zm.).

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy w Winnicy
w terminie do dnia 15 września 2019 r.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach netto za miesiąc sierpień 2019 r.,
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie o dochodzie uzyskanym w roku 2018 lub oświadczenie,
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto,
  • w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – zaświadczenie o wysokości gospodarstwa wyrażone w hektarach przeliczeniowych (wówczas kwota dochodu netto z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł,
  • w przypadku korzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń z miesiąca sierpnia 2019 r.,
  • zaświadczenie z Urzędu Pracy,
  • inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny.

 

> WNIOSEK O STYPENDIUM

 

> KATALOG WYDATKÓW

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica