Gmina Winnica pow. pułtuski, woj. mazowieckie

Urząd Gminy

ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica

tel. 23 691 40 92, faks 23 691 40 25

sekretariat@gminawinnica.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Nowe zasady wycinki drzew

1 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (DZ. U. z 2016r. poz. 2249), która wprowadziła zmiany dotyczące uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów.

Najważniejsza zmiana zakłada zniesienie wymogu uzyskiwania zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewów rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osoby fizycznej i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jak podaje ministerstwo środowiska, oba warunki: własność nieruchomości osoby fizycznej i określenie celu usunięcia, trzeba spełnić łącznie.

Inaczej będzie gdy zdecydujemy się na usunięcie drzewa ze swojej nieruchomości, a w miejscu tym planujemy budowę warsztatu, budynku usługowego czy inwentarskiego itp., w takiej sytuacji nadal konieczne jest uzyskanie zezwolenia.

Art. 83 f ust. 3 b ustawy wprowadził również wyłączenie uzyskiwania zezwolenia w stosunku do drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych, do użytkowania rolniczego.

Wyjątki:

Usunięcie może być niemożliwe lub utrudnione, jeżeli drzewo jest objęte dodatkową ochroną np.:

- jest pomnikiem przyrody,

- jest zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym i nadwodnym w parku krajobrazowym, albo na obszarze chronionego krajobrazu,

- jest objęte ochroną konserwatora zabytków,

- w zasięgu prac związanych z usuwaniem występują chronione gatunki zwierząt, roślin albo grzybów.

Zgodnie z nowymi przepisami, nie będzie wymagane zezwolenie na usunięcie drzewa, którego obwód pnia na wysokości 130cm (dotychczas 5 cm.) nie przekracza:

1) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

2) 50 cm. W przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zniesiono również wymóg uzyskiwania zezwolenia na usunięcie krzewów o powierzchni do 25 m².

Przyznane radzie gminy w art 85 ust. 4a cytowanej ustawy kompetencje, pozwalają na ustalenie jednolitych stawek opłaty za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy.

Art. 85 ust 7 ustawy stanowi, że jeżeli rada gminy nie ustali stawek, do ustalenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów stosuje się maksymalne stawki wynoszące:

1) 500 zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm.

2) 200 zł za 1 m² powierzchni krzewów.

Rada Gminy Winnica uchwałą z dnia 9 lutego 2017r. wprowadziła na terenie gminy następujące jednolite stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów:

1) 40 złotych dla wszystkich drzew,

2) 20 złotych dla wszystkich krzewów.

To tylko niektóre zmiany dot. usuwania drzew i krzewów. Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można znaleźć na stronie Ministerstwa Środowiska albo uzyskać w Urzędzie Gminy w Winnicy.

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 13.30 do godz. 16.30

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 15.30 do 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Winnica, punkt czynny według harmonogramu dostępnego na BIP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Winnica

54 8226 0008 2002 2000 1270 0001

KONTAKT W PRZYPADKU AWARII

Prezes Zakładu Budżetowego - tel. 500 058 393
Wójt Gminy - tel. 505 158 565

Otwarcie basenu w Winnicy

woprWójt Gminy Winnica informuje, że z dniem 22.06.2019 r. nastąpi otwarcie sezonu letniego na basenie w Winnicy. Basen będzie czynny od 22.06.2019 r. do 18.08.2019 codziennie (także w święta oraz dni wolne od pracy) w godzinach: czerwiec - lipiec od 11.00 do 20.00, sierpień od 11.00 do 19.00. W roku 2019 kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na basenie odkrytym w Winnicy, ul. Pułtuska 19, 06-120 Winnica, sprawować będzie Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Pułtusku.

Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie > pobierz

Poradnik "bezpieczne wakacje" > pobierz

Stawki opłat za korzystanie z basenu w roku 2019 > pobierz

Wynik oceny jakości wody > pobierz

Transmisje Sesji Rady Gminy

punkt przyjec policja

Obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Prezentacja

harmonogram smieci

info-rol

Mapy wrotamazowsza

Emapa

wirtualny spacer

Dyżury aptek

przemoc

Opieka nad dzieckiem

poradnik-bez

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział Poświętne

Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku

Dyżury: środy od 7.30 do 15.30

Sala Rady Gminy Winnica

Doradca: Kamil Rosłoński

TZD w Pułtusku tel. 23 692 11 86

Kącik Przedsiębiorcy

Mikroporady

Projekty

WFOSIGW

WROTA MAZOWSZA

Projekt EA

Projekt BW

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica 

Tablica

Tablica

Tablica